Aktuálne informácie pre verejné bohoslužby

Od pondelka 19. apríla 2021 budú obnovené verejné bohoslužby, ktoré však budú podliehať hygienicko-epidemiologickým opatreniam vydaných Úradom verejného zdravotníctva SR. Tieto opatrenia budú uvedené do praxe spolu s usmerneniami, ktoré sú špecifické pre našu farnosť:   – každý veriaci je povinný mať v kostole náležite prekryté horné dýchacie cesty (respirátor);   – povinná dezinfekcia rúk pri vstupe

Nedeľa Božieho milosrdenstva – sv. omša online 10:30 hod a pobožnosť o 15:00 hod.

Na nedeľu Božieho milosrdenstva môžeme získať úplne odpustky: Každý, kto si dnes pri verejnom vystavení obrazu Božieho milosrdenstva v kostole alebo v kaplnke nábožne uctí tento obraz a splní predpísané podmienky na získanie úplných odpustkov /svätá spoveď, sväté prijímanie, modlitba na úmysel Svätého Otca/ a pomodlí sa Modlitbu Pána a Verím v Boha a pridá

Veľkonočné obdobie

Nedeľou Zmŕtvychvstania začíname sláviť obdobie päťdesiatich dní veľkonočného obdobia. Toto obdobie končí nedeľou Zoslania Ducha Svätého. Cirkev s plesaním slávi veľkonočné tajomstvo, pripomína si aj Kristovu Matku, či už preniknutú radosťou zo Synovho zmŕtvychvstania, alebo ako zotrváva s apoštolmi na modlitbách a isto s nimi očakáva dar Ducha Svätého. Na začiatku tohto obdobia slávime Veľkonočnú

Prajeme vám požehnané veľkonočné sviatky

Drahí veriaci, prajeme vám požehnané a milostiplné prežívanie veľkonočných sviatkov, nech vo vašich srdcia horí láska Zmŕtvychvstalého a nech sú tieto dni naplnené víťazstvom nášho Pána, ktorý porazil smrť. Vo svetle Zmŕtvychvstalého, nech je vám slávenie Veľkej noci prameňom lásky a pokoja. Žehnajú vám vaši kňazi Marek a Michal

Individuálne podávanie sv. prijímania vo Veľkonočnú nedeľu i na Veľkonočný pondelok

Drahí bratia a sestry, zajtra /na Veľkonočnú nedeľu/ a na Veľkonočný pondelok bude možnosť pristúpiť k sv. prijímaniu individuálne v našom farskom kostole sv. Jozefa Robotníka, za dodržania všetkých hygienických predpisov. Sväté prijímanie budeme podávať nasledovne: ráno o  8:00 hod 9:00 hod 10:00 hod. Prosíme vás, aby ste dodržali stanovené časy.  

Veľkonočná vigília online o 19:00 hod.

Podľa pradávnej tradície táto noc je očakávaním Pána a vigília, ktorá sa v nej slávi, pripomína svätú noc, v ktorej Pán vstal z mŕtvych, a pokladá sa za “matku všetkých svätých vigílii.” V nej totiž Cirkev bdie, očakáva Pánovo zmŕtvychvstanie a slávi ju sviatosťami kresťanského zasvätenia. Je aj očakávaním Pánovho príchodu. Veľkonočná vigília má nasledujúce